donderdag 20 december 2012

Onrechtmatige hinder kunstgrasveld naastgelegen voetbalclub

Deze uitpraak is een vervolg op de eerdere uitspraak: kunstgrasveld zorgt voor onrechtmatige hinder
De feiten
[Eisers] te Dordrecht. De percelen van [Eisers] grenzen direct aan het veldsportcomplex “De Corridor” te Dordrecht. Dit complex is eigendom van de gemeente Dordrecht die het complex verhuurt aan s.c. OMC. In het najaar van 2009 is op het direct aan de woningen van [Eisers] grenzende deel van de aan s.c. OMC verhuurde voetbalvelden een kunstgrasveld aangelegd. Voorheen bevond zich op deze plek een (zand)trainingsveld. Na de aanleg van het kunstgrasveld wordt van het betreffende gedeelte van het complex intensiever gebruik gemaakt dan voorheen.
De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna: omgevingsdienst) heeft in 2011 geluidsmetingen verricht direct naast de gevel van de woning van Naethuys. In het naar aanleiding hiervan opgesteld rapport heeft de omgevingsdienst geconcludeerd dat sprake is van een relatief hoge geluidsbelasting op de gevel als gevolg van een reguliere voetbaltraining van s.c. OMC. Deze geluidsbelasting kan als hinderlijk worden ervaren en het wooncomfort aantasten, aldus de omgevingsdienst. Tevens is in het rapport opgenomen dat als gevolg van balcontact de reguliere grenswaarde van 45dB(A) in de avondperiode wordt overschreden met 3 dB(A). Hierbij is wel opgemerkt dat de toegepaste filtermethode voor discussie vatbaar is. De omgevingsdienst heeft aanbevolen door middel van maatwerkvoorschriften de mate van overlast te beperken.
Na een tussenvonnis van 18 augustus 2011 is bij vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter te Dordrecht van 29 december 2011 s.c. OMC geboden tot 1 januari 2013 het gebruik van het kunstgrasveld te beperken, zodanig dat dit veld voor trainingen uitsluitend doordeweeks wordt gebruikt tot 20.30 uur. Tevens is s.c. OMC geboden erop toe te zien dat het gebruik van het kunstgrasveld gedurende het weekeinde wordt beperkt tot het spelen van wedstrijden. S.c. OMC is van het kort gedingvonnis in hoger beroep gegaan bij het Gerechtshof in Den Haag. Deze zaak staat op 16 april 2013 voor arrest.
In de loop van 2011 heeft de omgevingsdienst een begin gemaakt met de procedure om maatwerkvoorschriften aan s.c. OMC op te leggen. Op 25 juli 2012 is de ontwerp-beschikking door het College van B&W aan de belanghebbenden toegezonden. Tot op heden is nog geen beschikking gegeven.
De vordering
 [Eisers] vordert samengevat:
I. s.c. OMC te gebieden slechts gebruik te maken van het kunstgrasveld in de periode september tot en met mei, voor trainingen van 18.00 uur tot maximaal 20.30 uur en voor wedstrijden op zaterdagen van 9.00 uur tot 14.00 uur;
II. s.c. OMC te verbieden buiten de onder I genoemde maanden, dagen en tijden van het kunstgrasveld gebruik te (laten) maken;
III s.c. OMC te gebieden adequate maatregelen te nemen om het betreden c.q. gebruik maken van het kunstgrasveld tegen te gaan buiten de onder I genoemde maanden, dagen en tijden;
IV betaling van een dwangsom van € 2.500,- per eiser per keer dat s.c. OMC het onder I, II en III niet nakomt/overtreedt;
Oordeel voorzieningenrechter
In het tussenvonnis van de voorzieningenrechter van 18 augustus 2011 is overwogen dat aannemelijk is dat de grens van hetgeen [Eisers] als buren van s.c. OMC hebben te dulden aan rumoer vanaf de voetbalvelden, wordt overschreden door onbeperkt gebruik van het kunstgrasveld. Tot op heden zijn nog geen structurele maatregelen genomen die de overlast voor [Eisers] door het gebruik van het kunstgrasveld tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen. Partijen zijn nog met elkaar, althans met de gemeente Dordrecht, in gesprek om tot een definitieve oplossing te komen. Nu hier thans nog geen sprake van is, aannemelijk is dat de door [Eisers] ondervonden overlast onverminderd voortduurt en de geldingsduur van de in het vonnis van 29 december 2011 aan s.c. OMC opgelegde beperkingen per 1 januari 2013 afloopt, wordt aanleiding gezien voor het opnieuw treffen van voorlopige maatregelen. Die maatregelen zullen van kracht zijn tot het moment de onder 2.5 bedoelde beschikking onherroepelijk is.
Wat betreft de trainingen op doordeweekse avonden heeft s.c. OMC zich bereid verklaard ook na 1 januari 2013 niet later dan tot 20.30 uur te trainen. [Eisers] hebben tevens gevorderd dat de trainingen niet eerder mogen beginnen dan om 18.00 uur. S.c. OMC heeft hiertegen aangevoerd dat de trainingen om 17.30 uur beginnen. Gelet op dit relatief kleine tijdsverschil en gelet op het belang van s.c. OMC om de trainingen te kunnen laten plaatsvinden, zal s.c. OMC worden geboden op doordeweekse avonden de trainingen aldus te beperken dat deze slechts plaatsvinden tussen 17.30 uur en 20.30 uur.
 S.c. OMC heeft onweersproken gesteld dat de wedstrijden op zaterdagen plaatsvinden tussen 9.00 uur en 16.00 uur en op zondagen tussen 10.00 uur en 13.00 uur. S.c. OMC heeft voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat zij gelet op het aantal teams naast de grasvelden ook het kunstgrasveld nodig heeft voor het spelen van de wedstrijden in het weekeinde. Om de overlast voor [Eisers] zoveel mogelijk te beperken en s.c. OMC toch in de gelegenheid te stellen alle wedstrijden te kunnen laten spelen, zal s.c. OMC worden geboden op zaterdagen slechts tussen 9.00 uur en 16.00 uur gebruik te maken van het kunstgrasveld en op zondagen slechts tussen 10.00 uur en 13.00 uur.
[Eisers] hebben tevens gevorderd het gebruik van het kunstgrasveld in de periode juni, juli en augustus geheel te verbieden, aangezien het voetbalseizoen dan is afgelopen. S.c. OMC heeft echter onweersproken gesteld dat ook in deze zomermaanden trainingen plaatsvinden, terwijl de grasvelden in deze periode opnieuw worden ingezaaid. Voor een algeheel verbod gedurende deze maanden is dan ook geen grond. Wel wordt aanleiding gezien gedurende deze periode het gebruik van het kunstgrasveld voor wedstrijden te verbieden voor wat betreft de zondagen in juni, juli en augustus tot de 15e van die maand, zodat [Eisers] in ieder geval in de zomermaanden op zondag geen geluidsoverlast zullen ondervinden.
Om ervoor te zorgen dat [Eisers] buiten de toegestane trainingen en wedstrijden zo min mogelijk geluidsoverlast ondervinden, zal s.c. OMC adequate maatregelen dienen te nemen om het betreden van het kunstgrasveld door haar leden, bezoekers of derden buiten de toegestane tijdstippen zoveel mogelijk tegen te gaan. S.c. OMC zal dit onder meer dienen te bewerkstelligen door het inklappen en met kettingen vastmaken aan het hekwerk van de kleine doelen. Van s.c. OMC kan niet worden verlangd dat zij de netten uit de grote doelen buiten de trainingen en wedstrijden verwijdert. Immers, enerzijds heeft s.c. OMC onweersproken aangevoerd dat het verwijderen en opnieuw ophangen van deze netten een onevenredig grote tijdsbelasting voor haar vrijwilligers zal betekenen, terwijl anderzijds niet aannemelijk is dat door de verwijdering van deze netten de geluidsoverlast voor [Eisers] zal worden beperkt.
Wat wel van s.c. OMC uit hoofde van goed nabuurschap mag worden verwacht, is dat zij op een goede manier invulling zal geven aan haar verplichting om buiten de toegestane tijdstippen geen overlast aan [Eisers] te (laten) veroorzaken. Dit betekent dat s.c. OMC in de eerste plaats tijdens haar aanwezigheid op het sportcomplex intensief toezicht dient te houden op het niet betreden van het kunstgrasveld buiten de toegestane trainingen en wedstrijden door haar leden, bezoekers en derden. Voorts dient s.c. OMC op duidelijke wijze, bijvoorbeeld door het doen van een mededeling in haar nieuwsbrief, bij herhaling aan haar leden kenbaar te maken dat buiten de hiervoor genoemde tijdstippen het kunstgrasveld niet mag worden betreden. Vooralsnog wordt geen aanleiding gezien aan de naleving van deze verplichtingen een dwangsom te verbinden. Niet uitgesloten wordt echter dat, indien de overlast buiten de toegestane tijdstippen blijft voortduren, alsnog een dwangsom zal worden opgelegd en dat het in dat geval aan s.c. OMC is om aan te tonen dat zij adequate maatregelen heeft getroffen.
 De gevorderde dwangsom ten aanzien van de trainingen en wedstrijden zal worden gematigd en aan een maximum worden gebonden als na te melden.
De beslissing
De voorzieningenrechter:
- gebiedt s.c. OMC tot het moment de onder 2.5 bedoelde beschikking onherroepelijk is geworden om het gebruik van het kunstgrasveld dat direct grenst aan de percelen van [Eisers], voor voetbal- of andere (sport)activiteiten te beperken en wel zodanig dat dit kunstgrasveld uitsluitend nog gebruikt wordt:
- voor trainingen: op doordeweekse avonden van 17.30 uur tot maximaal 20.30 uur;
- voor het spelen
van wedstrijden in de maanden september tot en met mei: op zaterdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur en op zondagen van 10.00 uur tot 13.00 uur;
- voor het spelen van wedstrijden in de maanden juni, juli en augustus tot de 15e van die maand op zaterdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur;

- verstaat dat s.c. OMC adequate maatregelen zal nemen c.q. voorzieningen zal treffen om het betreden c.q. gebruik maken van dit kunstgrasveld door haar leden (behoudens hetgeen onder 5.1 is bepaald), door bezoekers van het complex of door derden tegen te gaan, o.m. door het inklappen en met kettingen vastmaken aan het hekwerk van de kleine doelen;
verstaat voorts dat s.c. OMC haar leden regelmatig dient te attenderen op het verbod van het gebruik van het kunstgrasveld buiten de onder 5.1 bedoelde tijdstippen;
-bepaalt dat s.c. OMC na betekening van dit vonnis een dwangsom zal verbeuren aan ieder van eisers van € 250,- voor iedere overtreding van het onder 5.1 vermelde gebod, zulks tot een maximum van € 10.000


De uitspraak staat HIER

Geen opmerkingen:

Een reactie posten