dinsdag 10 september 2013

Arbitragecommissie KNVB: Spelersmakelaar niet tekortgeschoten in nakoming spelersmakelaarsovereenkomst met Arica


Arica heeft vanaf 2003 bij de jeugdelftallen  van Ajax gespeeld. Arica had tot 30 juni 2013 een doorlopende  arbeidsovereenkomst met Ajax.
In de periode van december 2010 tot augustus 2012 werden de belangen van Arica behartigd door spelersmakelaar Arie Treffers. Op verzoek van Arica is de spelersmakelaarsovereenkomst met Arie Treffers beëindigd. Tussen Ajax en de toenmalige zaakwaarnemer van Arica, Arie Treffers, is gesproken  over een nieuwe/verlengde  arbeidsovereenkomst tussen Ajax en Arica.
Door Ajax is in de loop van 2012 het voorstel gedaan de doorlopende arbeidsovereenkomst open te breken en een arbeidsovereenkomst voor de duur van 2 jaren aan te gaan, zulks vanaf 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2014. Onderdeel van dat aanbod was dat Arica in de periode van 1 juli 2012 tot 30 juni 2013 € 50.000,-- bruto als salaris zou gaan verdienen en in de periode 1 juli 2013 tot 30 juni 2014 € 75.000,-- bruto.
Arica heeft het aanbod van Ajax destijds niet aanvaard.
In de zomer van 2012 heeft EL H&B Arica benaderd met het verzoek hem te mogen begeleiden. Arica heeft daarmee ingestemd.
EL H&B Sportsmanagement B.V. heeft een spelersmakelaarsovereenkomst gesloten met Arica. In de overeenkomst d.d. 13 oktober 2012 is onder andere het volgende bepaald.
"1.1     De spelersmakelaar is exclusief bevoegd de speler bij te staan in de ontwikkeling van zijn professionele carrière en te vertegenwoordigen bij het benaderen van, en onderhandelen met clubs en diens vertegenwoordigers, één en ander met als doelstelling het realiseren van een arbeidsovereenkomst tussen de speler en de club.

1.4       De speler is gehouden bij elke toenadering door een derde betreffende een onderwerp dat valt onder deze overeenkomst te verwijzen naar de exclusieve vertegenwoordigingsbevoegdheid van de spelersmakelaar. De speler onthoudt zich van het aangaan van onderhandelingen zonder tussenkomst van de spelersmakelaar.

2.1                   De Spelersmakelaar ontvangt gedurende de looptijd van dit contract een vergoeding gelijk aan 10 procent van de bruto inkomsten die de speler uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst met de club genereert. Hieronder wordt verstaan het salaris en het tekengeld.
Daarop heeft EL H&B namens Arica op 14 oktober 2012 een tegenvoorstel  gedaan, waarbij werd voorgesteld de arbeidsovereenkomst per 1 oktober 2012 open te breken en te laten voortduren tot 30 juni 2015 tegen een salaris van € 150.000,-- in de periode 1 oktober 2012 tot 30 juni 2013 en voor de resterende duur € 175.000,-- per jaar. Arica was van dat (tegen)voorstel op de hoogte.
Volgens ontstaat er om de één of andere reden een vertrouwensbreuk, tussen EL H&B en Arica met als gevolg dat op op 22 oktober 2012Arica met de directeur voetbalzaken gaat praten de heer Overmars.
Nadat de heer Overmars nader overleg hebben gevoerd - niet in aanwezigheid van EL H&B - heeft de heer Overmars bij e-mail d.d.22 oktober 2012 Arica als volgt bericht

" Hallo Yener,
Zoals vanochtend besproken waarbij je aangaf niet open te staan voor een verfenging van 3 jaar.
2 jaar zoals jij wilt kunnen we als club geen toekomstvisie op los laten.
Ajax trekt zijn aanbieding  in en we vinden het heel erg jammer dat we niet verder samen kunnen werken.
Maar dit is jouw keuze. Succes gewenst.M. Overmars, directeur voetbalzaken".


Bij e-mail d.d. 30 oktober 2012 heeft Arica EL H&B als volgt bericht:
" Beste Fouad en Yassin,

Er zijn met betrekking van onze samenwerking  toerekenbare tekortkomingen waardoor er geen vertrouwensrelatie meer is welke benodigd is voor een verdere samenwerking, hierdoor beêindig ik per direct onze samenwerking.


Met vriendelijke groet, Yener Arica".

Bij e-mail d.d. 31 oktober 2012 heeft EL H&B Arica als volgt bericht:
" Yener, hierbij ons reactie op jou mail.
1. Bij de reden: "toerekenbare tekortkomingen" hebben we helemaal geen herkenning.
2. Wat opzegging betreft verwijs ik je naar ons overeenkomst d.d. 13 oktober 2012. Groet, Yassin Boutahar".

Tussen EL H&B en Arica is daarna geen contact meer geweest, ondanks pogingen van EL H&B Arica- telefonisch- te spreken.
Arica heeft eind 2012/begin 2013 met de Turkse voetbalclub Kayserispor een arbeidsovereenkomst gesloten. Arica heeft EL H&B daarover niet geïnformeerd en EL H&B niet bij de onderhandelingen betrokken.
Bij brief d.d. 22 januari 2013 is Arica aansprakelijk gesteld voor de gestelde schade van EL H&B.

Het geschil
Partijen verschillen van mening of de tussen hen gesloten spelersmakelaarsovereenkomst al dan niet rechtsgeldig door Arica - buitengerechtelijk- is ontbonden en of El H&B Sportsmanagement B.V. al dan niet een schadevergoeding toekomt op grond van vermeende toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de spelersmakelaarsovereenkomst door Arica.
EL H&B stelt zich op het standpunt dat de spelersmakelaarsovereenkomst tussen partijen nog vigeert en Arica, door EL H&B niet te betrekken bij de onderhandelingen rond de totstandkoming van zijn arbeidsovereenkomst met Kayserispor. jegens EL H&B toerekenbaar tekort is geschoten in de op hem uit hoofde van de makelaarsovereenkomst drukkende verplichtingen als gevolg waarvan EL H&B schade heeft geleden, welke schade Arica dan aan EL H&B dient te vergoeden.
Arica stelt zich op het standpunt dat EL H&B verplichtingen uit de tussen partijen gesloten spelersmakelaarsovereenkomst niet is nagekomen en deze tekortkomingen de (buitengerechtelijke) ontbinding van de spelersmakelaarsovereenkomst rechtvaardigden.

Het oordeel
De arbitragecommissie meent dat- voor zover die stelling van Arica al juist zou zijn- niet als een tekortkoming heeft te gelden dat Arica geen nadere mogelijkheid is geboden de spelersmakelaarsovereenkomst door een deskundige te laten beoordelen. Nog daargelaten dat niet is gebleken dat Arica daarom heeft gevraagd, is vast komen te staan dat tussen partijen in september 2012 een vergelijkbare spelersmakelaarsovereenkomst is gesloten en Arica derhalve bij de ondertekening van de tweede versie -desgewenst opnieuw- de mogelijkheid had om zich van de juistheid van de daarin opgenomen bepalingen te vergewissen. Ook heeft Arica na 12 oktober 2012 bij EL H&B op geen enkel moment aangegeven dat hij het met de spelersmakelaarsovereenkomst­ bij nader inzien - toch niet eens was.
Dat tussen Arica en EL H&B zou zijn afgesproken dat Arica van alle contacten en correspondentie op hetzelfde moment (via een cc) op de hoogte zou worden gebracht, is de arbitragecommissie niet gebleken. In casu is voor de arbitragecommissie voldoende komen vast te staan dat het tegenvoorstel dat door EL H&B namens Arica op 14 oktober 2012 aan Ajax is gedaan, vooraf met Arica is besproken. Het uiteindelijke voorstel is, nadat het aan de heer Overmars is gemaild, binnen een uur ook aan Arica gemaild. De arbitragecommissie acht dat toereikend. Van een tekortkoming aan de zijde van EL H&B is dan ook geen sprake.
EL H&B en Arica zijn met het aantreden van de heer Overmars als directeur voetbalzaken bij Ajax geconfronteerd met een nieuw beleid. Anders dan voorheen was Ajax niet langer bereid om Arica een verbeterde arbeidsovereenkomst voor een kortere periode aan te bieden. Ajax wenste Arica voor een langere periode te contracteren. Het is de arbitragecommissie niet gebleken dat EL H&B in strijd met de instructies van Arica met Ajax heeft onderhandeld. De arbitragecommissie meent dat ook het tegenvoorstel van 14 oktober 2012 in lijn is met de instructies van Arica. Dat dat tegenvoorstel niet tot overeenstemming heeft geleid, kan EL H&B niet worden toegerekend; Ajax wenste immers een langere contractduur dan door EL H&B namens Arica was voorgesteld.
Ook op dit punt is EL H&B jegens Arica niet tekortgeschoten.
Dat IEL H&B aan Arica advies heeft gegeven hoe- in de onderhandelingsperiode-op te treden, past in de visie van de arbitragecommissie in de rol die EL H&B als spelersmakelaar had. Die handelwijze vormt- in de gegeven omstandigheden - geen toerekenbare tekortkoming.
De arbitragecommissie overweegt al met al dat EL H&B niet toerekenbaar tekort is geschoten jegens Arica en de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst dan ook geen doel treft.
Dat maakt dat de spelersmakelaarsovereenkomst tussen partijen niet (rechtsgeldig) door Arica is opgezegd c.q. beëindigd en dat Arica gehouden is de schade te vergoeden die EL H&B heeft geleden.
Zulks brengt mede dat de arbitragecommissie heeft te onderzoeken of EL H&B schade heeft geleden als gevolg van het feit dat Arica haar niet heeft betrokken bij de totstandkoming van diens arbeidsovereenkomst met Kayserispor en zo ja, hoe hoog die schade redelijkerwijs is, zulks mede indachtig het bepaalde in artikel19.7 van de FIFA Regulations on the Transfer of Players . In dat kader heeft EL H&B zich uitdrukkelijk op het standpunt gesteld dat Arica zich in die onderhandelingen en bij de totstandkoming van die arbeidsovereenkomst door een andere spelersmakelaar heeft laten bijstaan. Ook gelet op het uitdrukkelijke (getuigen)bewijs dat EL H&B ter zake heeft aangeboden, zal EL H&B in de gelegenheid worden gesteld deze stelling te bewijzen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten