zaterdag 8 november 2014

Eis voetbalvereniging HSV toegewezen: gemeente (verhuurder) moet zorgen voor wedstrijdwaardig kunstgrasveldHSV huurt van de gemeente een gedeelte van het sportcomplex aan het Maalwater te Heiloo. De huurovereenkomst houdt voor zover hier van belang het volgende in:
“(…) Dat partijen hebben afgesproken dat na herinrichting huurder over 5 velden, waarvan 1 wedstrijdwaardig kunstgras- hoofdveld, 3 wedstrijdgrasvelden en 1 trainingsveld zal beschikken.
(…)
Artikel 8
Huurder draagt zorg voor het klein onderhoud waaronder wordt begrepen
- het aankopen van krijt en carboleum
- het dichttrappen van slidinggaten
- het verwijderen van zwerfvuil en bladafval
- het klein onderhoud aan de lichtmasten (vervangen van de lampen)
- het schoonhouden van de verhardingen
- het klein onderhoud van de verhardingen inclusief de opsluitbanden
- het herstel van hekwerken en ballenvangers uitgezonderd de complexafrastering
- het onderhoud van eventueel aanwezige tribune(s) dug-outs en kassahokje
- het ophangen en verwijderen van doelnetten
- het vervangen en repareren van doelnetten
- het vervangen en repareren van doelhaken
- het vervangen en repareren van hoekvlaggen
- het plaatsen en verwijderen van hoekvlaggen
- het herstel of vervangen van krijtwagen(s)
Artikel 9
a. Verhuurder draagt zorg voor het groot onderhoud. Alle niet in artikel 8 opgesomde werkzaamheden worden gerekend tot groot onderhoud
(…)”
  
Het kunstgrasveld is in het voorjaar van 2005 in gebruik genomen.
In mei 2013 heeft HSV tegenover de gemeente haar zorgen geuit over de vele lies-, knie- en enkelblessures bij haar selectie. Hetgeen is besproken met de gemeente is door HSV vastgelegd in een brief van 27 mei 2013. Daarin is vermeld dat HSV zich afvraagt of er een relatie bestaat tussen de vele blessures en de toestand van het kunstgrasveld en opgemerkt dat het veld ook door tegenstanders als hard wordt ervaren. Er is voorgesteld om een keuring van het veld te laten verrichten. Voorts is opgemerkt dat een wedstrijdwaardig kunstgrasveld moet voldoen aan de NOC NSF-KNVB2 norm van 18 maart 2012.
De gemeente heeft HSV laten weten dat zij uiterlijk 14 juli 2013 een nadere reactie zal ontvangen.
In een e-mail van 24 juli 2013 heeft HSV de gemeente aan haar toezegging om voor 14 juli 2013 te reageren herinnerd en een reactie gevraagd. Op 12 augustus 2013 heeft HSV nogmaals een reminder verzonden aan de gemeente.
Uiteindelijk heeft de gemeente eind 2013 besloten een onderzoek te laten instellen naar de kwaliteit van het kunstgrasveld door het Instituut voor Sportaccommodaties B.V. (Kiwa ISA Sport, hierna: Kiwa).
Kiwa heeft op 17 januari 2014 een onderzoek ingesteld en op 4 maart 2014 daaromtrent gerapporteerd. Dit rapport houdt onder meer het volgende in:
“(…) Samenvatting
In het overzicht van de testresultaten op pagina 3 is het kunstgras voetbalveld getoetst aan de gebruiksnorm (NOC NSF-KNVB2-18 maart 2012). In de gebruiksnorm wordt weergegeven aan welke eigenschappen een kunstgras voetbalveld minimaal dient te voldoen om veilig en verantwoord competitiewedstrijden conform KNVB richtlijnen te kunnen spelen.
Tijdens het kwaliteitzorgonderzoek is geconstateerd dat de vezel over het gehele veld gesleten en in de doelgebieden aanzienlijk gesleten is. De rubbervulling is hier lager en het instrooizand toont zich tussen het instrooirubber aan de top. Dit heeft een negatieve invloed op de gemeten waarden van de sporttechnische eigenschappen. Het kunstgras voetbalveld voldoet niet aan de uniformiteit van het schokabsorberend vermogen en de stroefheid. Tevens is het schokabsorberend vermogen ruim lager dan de gestelde norm. De verwachting is dat het veld niet zodanig te optimaliseren is dat het aan de gestelde norm gaat voldoen. Wij adviseren het kunstgras voetbalveld te renoveren.
(…)
De kans is zeer groot dat er een onveilige situatie kan ontstaan en blessures kunnen optreden.”

Er heeft op 24 maart 2014 een bespreking plaats gevonden tussen de gemeente en HSV over de uitkomsten van het onderzoek. Ondanks herhaald verzoek van HSV heeft de gemeente het uitgebrachte rapport niet voor die bespreking aan HSV doen toekomen.
In een brief van 28 maart 2014 heeft HSV aan de gemeente onder meer het volgende bericht:
“(…) In ons gesprek van afgelopen maandag 24 maart jl. schoof ook de heer [PERSOON 4] (hoofd afdeling beheer openbare ruimte aan). (…) [PERSOON 4] legde uit wat er zijns inziens moet gebeuren en dat het veld van onderen af aan bestaat uit zand, circa 4 cm rubberen korreltjes en daarbovenuit steken de kunstgrasvezels of wat daar van over is. Het probleem zou zijn dat het rubberen gedeelte heel compact, heel hard is geworden en dat daardoor met name het schokabsorberend vermogen niet meer voldoet.
 Voorts meldde [PERSOON 4] dat er veel hoogteverschillen in het veld zijn, waardoor de rubberen korreltjes verwijderen en opnieuw instrooien geen optie is. Sommige kort geworden, veelal versleten kunstgrasvezels zullen dan immers onder het rubber komen te liggen.
Kortom het enig wat overblijft en wat hij wil voorstellen is dat “het rubber” wordt “opgeklopt”. Het schokabsorberend vermogen zal dan verbeteren.
[PERSOON 4] heeft circa 1 maand nodig voor het opvragen van een offerte en in week 17 (de week na Pasen) kunnen we dan weer bij elkaar komen om het tijdspad voor de te verrichten herstelwerkzaamheden te bespreken. Uitgangspunt daarbij zal zijn dat die werkzaamheden vóór aanvang van het nieuwe seizoen (dat eind juli aanvangt) zijn gedaan. De Raad moet nog wel toestemming geven voor deze herstelwerkzaamheden.
HSV (…) wees u erop dat het veld al 9 jaar in gebruik is en dat er na 10 jaar een nieuwe toplaag op zou moeten komen.
(…)
In uw meerjaren investeringsplan sportvelden staat bij het vervangen van een de toplaag van het HSV-kunstgrasveld het jaartal 2017, maar voor degene die dat staatje heeft opgemaakt was de wens absoluut de vader van de gedachte. Deze toplaag gaat geen 13 jaar mee!
Wij gingen tenslotte nog even in op de door [PERSOON 4]’ voorgestelde actie en vroegen ons af of dit geen lapmiddel betreft. Welke garantie hebben we dat het echt helpt en dat niet na een tijdje weer een zelfde situatie ontstaat? Het gaat hier immers om de gezondheid van onze sporters, van onze kinderen. (…)
Vervolgens kregen wij thuisgekomen de kans het rapport nu eens echt goed te lezen. (…) Inmiddels hebben wij ons aan de hand van het rapport ook laten informeren door een deskundige op dit gebied en door de KNVB. Op basis hiervan stellen wij vast dat:
- het veld versleten is, de vezels zijn te klein
- het absorberend (dempend) vermogen is te laag en voldoet niet aan de norm;
- het absorberend vermogen is ook in uniform opzicht niet goed en voldoet dus niet aan de norm;
- de stroefheid (torsie) van het veld is in uniform opzicht te hoog, het verschil tussen de hoogste en de laagste meting is te hoog en voldoet dus niet aan de norm.
Het in opdracht van uw gemeente opgestelde rapport rechtvaardigt slechts de conclusie dat het kunstgras voetbalveld niet voldoet aan de daaraan te stellen criteria en dat een grondige renovatie van het veld vereist en noodzakelijk is.
(…) Kortom: het door uw gemeente geopperde voorstel “het rubber opkloppen” is geen reële optie: het veld moet worden gerenoveerd (c.q. de toplaag moet worden vervangen). Alle andere middelen zijn lapmiddelen en de daarmee gepaard gaande investeringen lijken/zijn niet verantwoord.
Vóór de aanvang van het nieuwe seizoen, we beginnen vanaf eind juli met trainen, moet het kunstgras voetbalveld gerenoveerd zijn c.q. dient de toplaag daarvan vervangen te zijn. (…)
Daaruit dient ook te worden geconcludeerd dat de Stichting Beheer Sportaccommodaties HSV niet beschikt over het huurgenot dat op basis van de huurovereenkomst verwacht mag worden.
(…)
In vervolg hierop en onder verwijzing naar hetgeen in deze brief is gesteld, verzoeken wij u dan ook ons binnen tien dagen na dagtekening dezes schriftelijk te bevestigen dat de gemeente ervoor zal zorg dragen dat het kunstgras voetbalveld uiterlijk 31 juli a.s. is gerenoveerd c.q. is voorzien van een nieuwe toplaag, opdat het veld zal voldoen aan de minimale eigenschappen om veilig en verantwoord competitiewedstrijden conform KNVB-richtlijnen te kunnen spelen.”
De vervolgbespreking die was geagendeerd voor 24 april 2014 is door de gemeente afgezegd.

Standpunten van de partijen
HSV
HSV vordert dat de gemeente veroordeeld wordt om aan het kunstgrasveld herstelwerkzaamheden te laten verrichten die ertoe leiden dat het veld met ingang van 1 augustus 2014 voldoet aan de aan een kunstgras voetbalveld te stellen eisen conform de NOC*NSF norm.
Gemeente Heiloo
De gemeente stelt zich op het standpunt dat het veld nog altijd wedstrijdwaardig is, omdat het niet is afgekeurd door de KNVB. Daarnaast heeft zij erop gewezen dat zelfs indien het veld zou worden afgekeurd er met de KNVB afspraken gemaakt kunnen worden over dispensatie tot het moment dat het veld zal worden gerenoveerd.

Oordeel rechtbank
Op basis van de huurovereenkomst is de gemeente gehouden ervoor zorg te dragen dat HSV over een wedstrijdwaardig kunstgras voetbalveld kan beschikken. Door de gemeente is betoogd dat het veld aan die kwalificatie voldoet omdat het niet is afgekeurd door de KNVB, maar in dat betoog wordt zij niet gevolgd. Ook zonder dat het veld is afgekeurd, is op dit moment voldoende aannemelijk geworden dat geen sprake is van een wedstrijdwaardig veld. Kiwa, dat van de gemeente opdracht heeft gekregen de kwaliteit van het veld te keuren, concludeert immers in haar rapport dat de vezel over het gehele veld gesleten is en in de doelgebieden aanzienlijk gesleten is. Kiwa raadt de gemeente aan om het veld te renoveren. Kiwa is bij haar onderzoek uitgegaan van de geldende NOC NSF-KNVB2-norm. Zij heeft de verwachting uitgesproken dat het veld niet zodanig te optimaliseren is dat het zal voldoen aan de norm. De gemeente heeft aangevoerd dat de door Kiwa gebruikte norm niet als norm vermeld is in de huurovereenkomst zodat hiervan niet moet worden uitgegaan, maar ook in dit betoog wordt zij niet gevolgd. Ter zitting is voldoende aannemelijk geworden dat genoemde norm de geldende norm is aan de hand waarvan de KNVB beoordeelt of een veld wedstrijdwaardig geacht kan worden, zodat voor de beoordeling of het veld wedstrijdwaardig is van deze norm moet worden uitgegaan.
De gemeente wordt evenmin gevolgd in haar stelling dat, zo begrijpt de voorzieningenrechter, als het veld na de door haar voorgenomen werkzaamheden toch niet voldoet aan de norm, verdere werkzaamheden niet direct nodig zijn, omdat de KNVB indien het veld afgekeurd zou worden dispensatie kan verlenen tot het moment waarop het veld zal worden gerenoveerd. Niet alleen heeft de gemeente, gelet op de gemotiveerde betwisting door HSV, onvoldoende aannemelijk gemaakt dat een dergelijke dispensatie kan worden verkregen, ook ontslaat haar dit niet van de verplichting die zij als verhuurder heeft om een wedstrijdwaardig veld ter beschikking te stellen.
Door de gemeente is voorts aangevoerd dat de door haar voorgestelde herstelwerkzaamheden, het ‘opkloppen van het rubber’ op dit moment het enige is wat in het kader van groot onderhoud mogelijk is. Ook aan dit argument wordt voorbij gegaan. Mogelijk is dit ingegeven door financiële motieven, maar als verhuurder heeft de gemeente zich verbonden te zorgen voor een wedstrijdwaardig veld.
Zoals hiervoor aangegeven, heeft Kiwa geadviseerd het veld te renoveren. Ter zitting is gebleken dat partijen het erover eens zijn dat onder renovatie het vervangen van de toplaag verstaan moet worden. Voor zover de gemeente heeft willen betogen dat niet van haar verlangd kan worden dat zij hiertoe overgaat, omdat met de vervanging van de toplaag een voorbereidingstijd van drie maanden gemoeid is, passeert de voorzieningenrechter dit betoog. Uit het verloop van de besprekingen sinds mei 2013 blijkt dat de gemeente niet voortvarend met het (toen nog mogelijke) probleem is omgegaan. Zij reageerde pas laat (toen het nieuwe seizoen alweer begonnen was) en heeft uiteindelijk pas in januari 2014 een onderzoek laten doen naar de toestand van het veld. Nu HSV onweersproken heeft aangevoerd dat zij in mei 2013 een onderzoek wilde naar de toestand van het veld omdat zij dat als mogelijke oorzaak voor de vele blessures zou willen uitsluiten, heeft de gemeente door hier niet adequaat op te reageren, gehandeld in strijd met de op haar rustende zorgplicht. Als de gemeente op het moment dat het advies van Kiwa werd gegeven, dit advies serieus had genomen, zou zij nog ruimschoots voldoende tijd gehad hebben om de benodigde werkzaamheden voor te bereiden.

Gelet op het vorenstaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat de vordering van HSV kan worden toegewezen,

Geen opmerkingen:

Een reactie posten