maandag 26 augustus 2013

Arbitragecommissie KNVB (De Meiden/Stedoco): Overschrijving amateurs na verstrijken overschrijvingstermijn

Arbitraal vonnis (DeMeiden/Stedoco), 23 augustus 2013, nr. 1382

De feiten
Verzoeksters waren in het seizoen 2012/2013 lid van (de voetbalacademie van) Stedoco.
De trainer wordt tot onvrede van de meisjes in februari 2013 ontslagen. Bij e-mail d.d. 12 juni 2013 heeft de damescommissie (uiteindelijk) bericht dat een nieuwe (deels nog niet gediplomeerde) trainersstaf was gevonden.
Na 15 juni 2013 maar voor 30 juni 2013 hebben verzoeksters (veertien in totaal) het lidmaatschap van Stedoco opgezegd; dat lidmaatschap is steeds per 1 juli 2013 beëindigd, hetgeen schriftelijk door of namens het bestuur van Stedoco schriftelijk is bevestigd. Stedeco weigert mee te werken aan de overschrijving naar een andere vereniging. Ten aanzien van overschrijving van spelers is bepaald dat een overschrijving van een amateurspeler van een amateurvereniging naar een andere amateurvereniging voor15 juni van het desbetreffende jaar dient te zijn ingediend (artikel 7 lid 1 Reglement Overschrijvingsbepaling Amateurvoetbal 2012/2013).

Beoordeling geschil
De vraag is of Stedoco terecht haar medewerking aan de overschrijving van verzoeksters heeft geweigerd. De arbitragecommissie meent dat de bevoegdheid van een voetbalvereniging medewerking te weigeren aan een door de speler gewenste overschrijving, na 15 juni van enig jaar, geen absoluut recht is. Ingeval van een dergelijke weigering dient aan de hand van alle omstandigheden te worden bepaald of- marginaal toetsend -de vereniging in redelijkheid van haar bevoegdheid gebruik heeft gemaakt.
De arbitragecommissie is van oordeel dat, gelet op het feit dat het in casu gaat om jonge, minderjarige speelsters die Stedoco ruim vóór het begin van het voetbalseizoen hebben verzocht medewerking te verlenen aan overschrijving en het lidmaatschap reeds is beëindigd terwijl Stedoco zich naar het oordeel van de arbitragecommissie voldoende heeft kunnen instellen op het vertrek van verzoeksters, verzoeksters naar het oordeel van de arbitragecommissie op een welwillender houding van Stedoco mochten rekenen.
Daarbij weegt de arbitragecommissie als bijzondere omstandigheid mee dat Stedoco, ondanks toezeggingen dat veel eerder te doen, pas zeer kort vóór 15 juni 2013 verzoeksters duidelijkheid heeft gegeven over de trainersstaf van het daaropvolgende seizoen, terwijl
voor Stedoco uit de vele overgelegde e-mails duidelijk moest zijn dat vragen rondom de trainersstaf in de groep sterk leefde en al voor de nodige onrust had gezorgd. Door dan pas zo kort voor 15 juni 2013 bedoelde duidelijkheid te verstrekken, brengt in de gegeven omstandigheden (waaronder de jonge leeftijd van vrzoeksters) naar het oordeel van de arbitragecommissie met zich dat Stedoco de datum van 15 juni niet als een rigide grens had dienen te hanteren. Stedoco heeft, ondanks specifieke vragen van de arbitragecommissie op dit punt, niet duidelijk gemaakt wat er is gewijzigd in de korte periode van 13 juni 2013 (op welk moment Stedoco verzoeksters expliciet schriftelijk heeft bericht mee te zullen werken aan de overschrijving indien er geen vertrouwen zou zijn in het beleid van Stedoco) en 23 juni 2013 (toen het verzoek om medewerking tot overschrijving werd gedaan maar door Stedoco werd afgewezen).
Wel heeft Stedoco gesteld dat zij kort vóór 15 juni 2013 inschatte dat het om een relatief beperkte groep vertrekkers zou gaan. Nu op 23 juni 2013 bleek dat het om een grotere groep zou gaan, stelt Stedoco dat zij in redelijkheid niet meer gehouden was medewerking te verlenen aan de overschrijving, althans zo begrijpt de arbitragecommissie de stellingen van Stedoco.

Beslissing

De arbitragecommissie veroordeelt  Stedoco om haar volle medewerking te verlenen aan de overschrijving van de verzoeksters naar een andere vereniging en veroordeelt  Stedoco in de kosten van de KNVB, zijnde € 650,00.

De beslissing staat HIER

Geen opmerkingen:

Een reactie posten