woensdag 11 april 2012

Arbitragecommissie KNVB: verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomstIn conventie vraagt Voetbalvereniging Real/De Kroon ontbinding van de arbeidsovereenkomst overeenkomstig artikel 7:685 BW, althans zo begrijpt de arbitragecommissie het verzoekschrift tot beĆ«indiging van de arbeidsovereenkomst op grond van slecht functioneren, dan wel een arbeidsconflict. Partijen zijn de arbeidsovereenkomst
aangegaan op 1 juli 2011 en deze loopt tot en met 31 mei 2012. Voetbalvereniging Real/De Kroon stelt dat zij geen vertrouwen meer heeft in Paton. Op de motivering van het verzoek tot ontbinding zal hierna bij de beoordeling worden ingegaan.
Paton heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen de verzochte ontbinding en verzoekt de
arbitragecommissie primair om de ontbinding af te wijzen en subsidiair, bij inwilliging van het
verzoek tot ontbinding, hem een vergoeding toe te kennen

Beoordeling van het geschil
Het is de arbitragecommissie, mede naar aanleiding van de mondelinge behandeling,
genoegzaam gebleken dat de verhoudingen tussen partijen ernstig en duurzaam verstoord
zijn geraakt.
De vraag die vervolgens voorligt is of aan Paton in het kader van de ontbinding een
vergoeding dient te worden toegekend.
Voetbalvereniging Real/De Kroon maakt Paton een groot aantal verwijten. Voetbalvereniging Real/De Kroon verwijt Paton onder andere dat hij niet-speelgerechtigde speelsters heeft opgesteld; dat Paton zelfstandig beslissingen nam zonder medeweten van
bestuur; dat Paton ongeoorloofd met vakantie is gegaan; dat hij een beleidsplan zou
schrijven, maar een oud beleidsplan van een voormalig werkgever heeft ingediend; dat de
declaratie-uren van Paton niet overeenkomen met hetgeen in het contract is opgenomen;
dat hij fraudeert met spelers op trainingsdagen; dat enkele spelers niet meer onder Paton
willen trainen en spelen; het zonder overleg doen van beloftes aan spelers van het
damesteam; en het laten bedrukken van t-shirts met de naam van de voetbalvereniging.
De verwijten overtuigen de arbitragecommissie niet om onder andere de volgende redenen.
De arbitragecommissie is van mening dat het verwijt dat Paton verantwoordelijk was voor het opstellen van niet-speelgerechtigde speelsters is niet komen vast te staan. Hierbij neemt de arbitragecommissie in aanmerking dat ook de (secretaris van) het bestuur hier verantwoordelijkheid draagt. Evenmin is vast komen te staan dat Paton zelfstandige beslissingen nam waardoor Voetbalvereniging Real/De Kroon financieel nadeel heeft geleden of is benadeeld. Het verwijt dat Paton in strijd met afspraken een vakantie heeft opgenomen, is eerst ter gelegenheid van de ontbindingszaak naar voren gebracht. Paton heeft deze vakantie eind augustus gemeld in een e-mail van 25 augustus 2011, waarin hij ook aangeeft hoe hij tijdens de vakantie wordt vervangen. Als ter zake al een verwijt te maken valt, hetgeen niet vast staat, dan heeft Voetbalvereniging Real/De Kroon niet aangetoond dat dit verwijt zodanig ernstig is dat dit thans nog tot ontbinding zonder vergoeding zou moeten leiden.

Oordeel
De commissie ontbindt de arbeidsovereenkomst tussenpartijen met ingang van 1 april 2012 onder toekenning aan Paton van een vergoeding van € 2.000,00 netto en onder veroordeling van Voetbalvereniging Real/De Kroon tot betaling van deze vergoeding aan Paton.
Tevens veroordeelt de arbitragecommissie:
1. Voetbalvereniging Real/De Kroon tot betaling aan Paton van € 7.000,00 netto,
zijnde het niet betaalde salaris, berekend tot 1 maart 2012, zulks te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf datum vonnis tot aan datum van algehele voldoening.

2. Voetbalvereniging Real/De Kroon tot doorbetaling van het salaris ad € 1.000,00
netto per maand vanaf 1 maart 2012 tot aan de datum waarop de arbeidsovereenkomst tussen partijen rechtsgeldig is geĆ«indigd, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf iedere eerste dag van de maand volgend op die waarin het salaris opeisbaar is, derhalve voor het eerst vanaf 1 april 2012 tot aan datum van algehele voldoening.

3. Veroordeelt Voetbalvereniging Real/De Kroon tot betaling aan Paton van € 700,00 netto (de verhoging ex artikel 7:625 BW), alsmede € 650,00, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de datum van vonnis tot aan de datum van algehele voldoening;

De uitspraak staat HIER

Geen opmerkingen:

Een reactie posten