maandag 9 juli 2012

Arbitragecommissie KNVB: Galama tegen Poepon en Slijngard het bestaan van een spelersmakelaarsovereenkomst

Beide uitspraken zijn vergelijkbaar. Hieronder de samenvatting van:
Arbitragecommissie KNVB,dd. 29 juni 2012, arbitraal vonnis nummer 1337 (Galama tegen Poepon)

De beslissing in de zaak Galama tegen Slijngard is hier te vinden:
Arbitragecommissie KNVB,dd. 29 juni 2012, arbitraal vonnis nummer 1337 (Galama tegen Slijngard)

Spelersmakelaar Galama verzoekt de arbitragecommissie primair de vaststelling van de geldigheid van de overeenkomst (bedoeld is de spelersmakelaarsovereenkomst, gesloten tussen Galama en Poepon, gedateerd 17 september 2011, respectievelijk 11 november 2011) en te bepalen dat Poepon is gehouden aan deze overeenkomst. Subsidiair verlangt Galama voorzover één of meer bepalingen uit de overeenkomst niet rechtsgeldig of nietig zouden zijn, vaststelling van de geldigheid van de overige artikelen en te bepalen dat Poepon daaraan gebonden is.
Poepon is van mening dat Galama niet-ontvankelijk moet worden verklaard c.q. de vorderingen van Galama moeten worden afgewezen. Galama, kende Poepon niet en heeft hem niet gezien of gesproken voor, tijdens of na het ondertekenen van het spelersmakelaarscontract. Het spelersmakelaarscontract tussen Galama en Poepon middels besprekingen tussen Poepon en Lulofs namens Galama tot stand is gekomen.

Beoordeling van het geschil
Poepon komt met een aantal argumenten om aan te tonen dat er geen overeenkomst is:
1.         Poepon stelt dat hij niet het gehele contractgezien en getekend heeft.
De arbitragecommissie overweegt daarover:
Weliswaar heeft Poepon gesteld dat hij alleen de laatste pagina van dit contract heeft ondertekend en de eerste pagina heeft geparafeerd en de overige pagina's niet heeft gezien, ontvangen of geparafeerd, doch gelet op de gemotiveerde betwisting zijdens  Galama van deze stelling is het in beginsel aan Poepon dit te bewijzen. De terzake afgelegde verklaring van de moeder van Poepon acht de arbitragecommissie in dit verband onvoldoende. Bovendien ligt het ook in zijn risicosfeer dat hij dan kennelijk een onvolledig contract ondertekent, waaruit overduidelijk  blijkt dat de laatste pagina, beginnend met een artikel 12, niet aansluit op de eerste pagina. Evenmin volgt hieruit, zelfs al zou het contract onvolledig zijn geweest, dat de overeenkomst dan daarom nietig of vernietigbaar is.

2.         Poepon beroept zich op dwaling
De arbitragecommissie overweegt daarover:
Ter onderbouwing  daarvan heeft Poepon artikelen overgelegd uit het tijdschrift "Voetbal International" over geschillen die de doorGalama ingeschakelde  zaakwaarnemer, de heer H. Lulofs, heeft c.q. heeft gehad met derden, alsmede enkele uitspraken van rechterlijke instanties in geschillen tussen Lulofs en derden. Of deze verhalen allemaal juist zijn, is niet aangetoond, doch vaststaat dat Poepon niet om een nadere uitleg heeft verzocht met betrekking tot de juistheid van deze artikelen. Bovendien zijn in die artikelen en in de overgelegde uitspraken voornamelijk civiele kwesties tussen Lulofs en derden in geschil waar Galama in beginsel buiten staat.

3.         Het Reglement Spelersmakelaars  van de KNVB bepaalt (artikel 8 sub j) dat een spelersmakelaar  verplicht is schriftelijke opgave te doen aan het Bondsbestuur van de KNVB van personen die voor, in naam van,  of in opdracht van de spelersmakelaar werkzaamheden verrichten of activiteiten ontplooien.
Bovendien staat in lid 2 van artikel 8 van dit reglement dat de spelersmakelaar te allen tijde verantwoordelijk is en blijft voor werkzaamheden en activiteiten die voor, namens of in opdracht van hem verricht c.q. ontplooid worden.
De arbitragecommissie overweegt daarover:
Galama heeft in materiële zin alle activiteiten en werkzaamheden laten uitvoeren c.q. overgedragen aan Lulofs. Lulofs is degene geweest die het contract met
Poepon heeft besproken en dit contract door Poepon heeft laten ondertekenen en in enkelvoud heeft meegenomen en overhandigd aan Galama. Lulofs is ook degene geweest die de besprekingen met De Graafschap op of omstreeks 23 september 2011 omtrent een eventuele transfer van De Graafschap  naar een andere BVO heeft gevoerd en Lulofs heeft een sponsorcontract voor Poepon met C1000 afgesloten.
Al deze werkzaamheden, die normaliter geheel althans grotendeels tot het takenpakket van de spelersmakelaar behoren, heeft Galama overgelaten aan Lulofs terwijl Galama wist dat Lulofs geen licentie had en niet door hem bij de KNVB was aangemeld, en van welke werkzaamheden en activiteiten hij zich ook deels distantieert. In zijn brief van 26 april 2012 aan de KNVB stelt Galama immers dat hij Poepon niet vertegenwoordigd heeft in enige overeenkomst met C1000, maar dat zijn zaakwaarnemer, de heer Lulofs, in overleg met de vader van Poepon een overeenkomst gesloten heeft met een vertegenwoordiger van C1000, waarbij het kennelijk de bedoeling was dat het hiermee door Poepon verdiende salaris in mei 2012 zou worden gestort op de rekening van een stichting, welke stichting werd vertegenwoordigd door de vader van Poepen.

Het oordeel
Galama had volgens de arbitragecommissie zijn verantwoordelijkheid dienen te nemen, ook voor wat betreft de geschillen die tussen Poepon en Lulofs zijn gerezen omtrent de nakoming van het C1000 contract. Dat heeft hij niet gedaan en dat valt hem toe te rekenen.
Niet alleen vloeit dit voort uit het contract zelf, maar ook uit het Reglement Spelersmakelaars. Door zich op cruciale momenten te laten vertegenwoordigen door Lulofs en door de facto zelf geen enkele bemoeienis te hebben met betrekking tot de behartiging van de belangen van de speler, is Galama naar het oordeel van de arbitragecommissie ernstig tekortgeschoten in nakoming van zijn verplichtingen als spelersmakelaar. Poepon heeft dan ook terecht de ontbinding van het spelersmakelaarscontract ingeroepen wegens dit toerekenbaar tekortschieten door Galama, zulks met ingang van 9 maart 2012.

De beslissing staat HIER

Geen opmerkingen:

Een reactie posten