vrijdag 31 augustus 2012

Arbitragecommissie KNVB: De Graafschap tegen Wim van Zeist ontbinding arbeidsovereenkomstDe feiten
Van Zeist is op 1 juli 1994 voor onbepaalde tijd bij De Graafschap in dienst getreden. Hij is werkzaam als techniektrainer  tegen een salaris van € 3.634,69 bruto per maand. De Graafschap, heeft op 24 augustus 2012 een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met Van Zeist, ingediend. De Graafschap verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 september 2012.
Van Zeist heeft een verweerschrift ingediend, gedateerd 27 augustus 2012, strekkende primair tot afwijzing en subsidiair tot referte ten aanzien van de verzochte ontbinding, onder toekenning van een vergoeding van € 92.500,-- bruto.

Het geschil
Het geschil in deze zaak spitst zich toe op de vraag of de omstandigheden  zodanig zijn veranderd, dat deze een gewichtige reden in de zin van artikel 7:685 BW opleveren en de arbeidsovereenkomst mitsdien thans dient te worden ontbonden, al dan niet onder toekenning van een vergoeding.

Standpunten partijen
De Graafschap is van mening  dat zij genoodzaakt is om als gevolg  van de degradatie naar de Eerste  Divisie een reorganisatie door te voeren.  Op grond  van bedrijfseconomische redenen  komt de functie  van Van Zeist naar het oordeel  van De Graafschap dan ook te vervallen.  De Graafschap benadrukt dat binnen haar organisatie geen andere  passende functies  voor Van Zeist voorhanden zijn, dan wel op kort termijn  voorhanden zullen komen.
De Graafschap merkt  op dat, omdat zij Van Zeist geen verwijt  kan maken  ter zake van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zij bereid is aan Van Zeist een vergoeding te betalen  bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst met ingang  van 1 september 2012 van
€ 92.500,--  bruto.
Van Zeist erkent dat zijn functie in de gewijzigde structuur  zal komen te vervallen  en merkt op dat hem ter zake geen enkel verwijt te maken  valt. In geval de arbitragecommissie tot het oordeel komt dat de arbeidsovereenkomst dient te worden  ontbonden, gaat hij akkoord  met de door De Graafschap aangeboden vergoeding.

Oordeel
Uit de stellingen van partijen blijkt genoegzaam dat sprake  is van een zodanige wijziging  van omstandigheden, dat het verzoek  tot ontbinding  voor toewijzing gereed  ligt met ingang  van 1 september 2012.
De arbitragecommissie ontbindt  de arbeidsovereenkomst met ingang  van 1 september 2012,  onder toekenning van een vergoeding van € 92. 500,-- bruto, en veroordeelt De Graafschap tot betaling  van dit bedrag  aan Van Zeist.

De uitspraak staat HIER

Geen opmerkingen:

Een reactie posten