woensdag 26 maart 2014

Horses.tv maakt geen inbreuk op merk en handelsnaam horses.nlEisma is houdster van onderstaande beeldmerken Horses en horses.nl.
De aanduidingen “Horses” en “horses.nl” worden daarnaast als handelsnamen gevoerd ter zake van het deel van de onderneming dat zich op de hippische sector richt. Horses.nl sponsort evenementen en activiteiten. Ook is de naam “Horses” verbonden aan twee awards, namelijk “Horses Ruitersportwinkel van het Jaar” en “Horses Product van het Jaar”.
Macrider wil een hyppisch TV kanaal op te zetten.De pogingen tussen Eisma en Macrider om tot een samenwerking te komen mislukken. Macrider begint zelfstandig een TV kanaal en feeft de domeinnaam horsestv.nl en voorheen inactieve domeinnaam horses.tv overgenomen en deze laten doorlinken. Macrider maakt gebruikt van de volgende afbeelding op de site Macrider.com en horses.tv.De vordering
Eisma vordert, samengevat, Macrider c.s. te gebieden te staken en gestaakt te houden iedere directe en indirecte vorm van inbreuk op de merken HORSES en HORSES.NL van Eisma c.s.
Ook vordert Eisma de naam van Macrider’s online televisiekana(a)l(en) zodanig te wijzigen dat daarin het element “horses”, althans enige andere naam die verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnamen Horses en/of horses.nl, niet meer voorkomt.

Oordeel rechter

Merkinbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 BVIE
Beroep op artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE?
Macrider c.s. gebruiken de aanduidingen www.horses.tv en www.horsestv.nl. Dat zijn andere tekens dan de beeldmerken horses.nl met de bijbehorende afbeeldingen en ook andere tekens dan het beeldmerk horses (hippisch nieuws op wereldniveau) met bijbehorende afbeelding. Nu er geen gebruik wordt gemaakt van tekens gelijk aan de merken van Eisma Media Groep, slaagt een beroep op art. 2.20 lid 1 sub a BVIE niet.

Beroep op art. 2.20 lid 1 sub b BVIE?
Ook een beroep op artikel . 2.20 lid 1 sub b BVIE kan niet kan slagen. Voorop staat dat Macrider c.s. een ander lettertype gebruiken dan in de beeldmerken van Eisma Media Groep wordt gebruikt en dat Macrider c.s. geen gebruik maken van een beeldelement. Macrider c.s. maken ook geen gebruik van het element ‘horses.nl’ maar gebruiken alleen het woordelement ‘horses’, voorafgegaan door www. en eindigend met de extensie .tv. Er is dan ook over het geheel gezien geen sprake van een gelijkenis in visueel opzicht.

Wat betreft het onderdeel van het beeldmerk, het woordelement ‘horses’, geldt het volgende. Dat element in het beeldmerk van Eisma Media Groep is redelijk prominent aanwezig. Het element ‘horses’ heeft echter op zichzelf geen onderscheidend vermogen omdat het beschrijvend is voor de diensten waarvoor de merken van Eisma Media Groep zijn ingeschreven, te weten het verstrekken/overbrengen van informatie over paarden en daaraan verwante onderwerpen.

Horses door inburgering onderscheidend vermogen?
Voor beantwoording van de vraag of het woordelement ‘horses’ door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen, zoals Eisma c.s hebben gesteld, moet rekening worden gehouden met alle factoren waaruit kan blijken dat het element ‘horses’ geschikt is geworden om de waren of diensten van Eisma Media Groep van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Gedacht moet dan worden aan het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk, de hoogte van de reclamekosten, het percentage van de betrokken kringen dat de waar als afkomstig van de onderneming identificeert, alsmede verklaringen van de kamers van koophandel of andere beroepsverenigingen (vgl. HvJ EG 4 mei 1999,IER 1999, 165, Chiemsee). Bovendien moet in principe de inburgering hebben plaatsgevonden in het gehele Benelux gebied. Eisma c.s hebben hiertoe aangevoerd dat horses.nl een begrip is in hippisch Nederland, dat de website www.horses.nl al bijna 20 jaar onafgebroken in de lucht is en maandelijks door gemiddeld 150.000 unieke bezoekers wordt bekeken, dat de Facebook pagina ‘horsesnl’ een kleine 4000 volgers heeft en dat de naam ‘horses’ verbonden is aan twee speciale awards, te weten “Horses Ruitersportwinkel van het Jaar” en “Horses Product van het Jaar”. Dit is, in het licht van de hierboven genoemde criteria, echter onvoldoende om aan te nemen dat van inburgering van ‘horses’ in het Benelux gebied sprake is. Het is dan ook niet aannemelijk dat het element ‘horses’ op deze grond onderscheidend vermogen heeft gekregen.

Conclusie:
Niet aannemelijk dat bij het publiek verwarring kan ontstaan dus geen strijd met artikel . 2.20 lid 1 sub b BVIE

Beroep op artikel . 2.20 lid 1 sub c BVIE?
Aannemelijk is dat ‘horses.nl’ een bepaalde bekendheid geniet in de kring van de paardensportliefhebbers in Nederland. Of het merk in een aanmerkelijk gedeelte van de Benelux bekendheid geniet en of de bekendheid van het merk bestaat voor het gehele merk, dus inclusief alle beeld- en overige woordelementen, is echter niet uit de verf gekomen. Er kan dan ook niet worden aangenomen dat sprake is van een bekend merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE. Hierop stuit een beroep op dit artikel dan ook af.

Beroep op artikel . 2.20 lid 1 sub d BVIE?
Het gebruik van een merk of teken als domeinnaam kan op zichzelf worden aangemerkt als een gebruik, anders dan ter onderscheiding van waren en/of diensten. Niet is echter gebleken dat hierdoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van de merken van Eisma Media Groep. Daarbij geldt, zoals hierboven al is overwogen, dat de totaalindrukken verschillend zijn en dat het woordelement ‘horses’ te weinig onderscheidend is. Hetzelfde geldt voor de vermelding van www.horses.tv in het logo van MacRider Online of op de kleding van de televisieploeg. Op grond hiervan slaagt ook het beroep op art. 2.20 lid 1 onder d BVIE niet.

Handelen in strijd met de Handelsnaamwet
Het gebruik van de internetadressen www.horses.tv en www.horsestv.nl als hyperlink naar www.macrideronline.nl kan niet worden gezien als het gebruik van een handelsnaam. De vermelding van www.horses.tv in het logo van MacRider Online en op kleding van de televisieploeg kan evenmin als gebruik als handelsnaam worden beschouwd. De vermelding staat in kleine lettertjes aan de onderkant van het logo van MacRider Online gedrukt en neemt daarin geen prominente plaats in. Voor de gebruikers op internet is duidelijk dat het gaat om MacRider Online. Internetgebruikers komen immers direct op de site van MacRider Online terecht. De vermelding van www.horses.tv of horsestv.nl lijkt vooralsnog geen andere betekenis toe te komen dan als verwijzing naar het internetadres via hetwelk MacRider Online is te bereiken. Bovendien is bij deze omstandigheden verwarringsgevaar niet aannemelijk. Overigens is de handelsnaam horses(.nl) beschrijvend van karakter en heeft daarom niet veel onderscheidend vermogen en daardoor ook maar een heel beperkte beschermingsomvang. Macrider c.s. maken bovendien geen gebruik van de naam horses.nl maar alleen van het element ‘horses’, welk element ook beschrijvend van aard is. Er kan daarom niet worden gezegd dat Macrider c.s. inbreuk maken op de handelsnaam van Eisma c.s.

Oordeel

Op grond van het bovenstaande zullen de vorderingen van Eisma c.s. worden afgewezen. Bij deze stand van zaken kan in het midden blijven wie van de gedaagden de aanduidingen www.horses.tv en www.horsestv.nl gebruikt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten