zaterdag 16 juni 2012

Arbitragecommissie KNVB: ontbinding arbeidsovereenkomst trainer FC Emmen
De feiten
Hake is sedert 18 oktober 2010 in dienst bij Emmen in de functie van trainer/coach, zulks tegen een bruto salaris van thans € 6.500,00 bruto per maand, exclusief vakantietoeslag, wedstrijdpremies en overige emolumenten. Emmen stelt dat tussen partijen een verschil van inzicht is ontstaan over de wijze waarop de werkzaamheden bij Emmen in de dagelijkse praktijk door Hake dienen te worden uitgevoerd, als gevolg waarvan er spanningen zijn ontstaan. Daarbij stelt Emmen dat partijen herhaaldelijk overleg hebben gevoerd teneinde te trachten om tot een oplossing te komen, hetgeen niet tot enig resultaat heeft geleid. In de visie van Emmen is het geschil van inzicht onoverbrugbaar  gebleken en is inmiddels een zodanig verstoorde arbeidsrelatie ontstaan dat van een vruchtbare samenwerking  in de toekomst geen sprake meer kan zijn.
Hake erkent dat er gaandeweg een verschil van inzicht is ontstaan tussen hem en Emmen over de wijze waarop de door Hake beklede functie binnen Emmen dient te worden uitgevoerd. Voorts erkent Hake dat partijen meerdere malen hebben getracht om op één lijn te komen, maar dat het verschil van inzicht onoverbrugbaar  is.

Het geschil
Het geschil in deze zaak spitst zich toe op de vraag of de omstandigheden zodanig zijn veranderd, dat deze een gewichtige reden in de zin van artikel 7:685 BW opleveren en de arbeidsovereenkomst mitsdien dient te worden ontbonden, al dan niet onder toekenning van een vergoeding.

Het oordeel
De arbnitragecommissie is van oordeel dat uit de stellingen van partijen genoegzaam blijkt dat sprake is van een zodanige wijziging van omstandigheden dat daarom het verzoek tot ontbinding voor toewijzing gereed ligt. Niet gebleken is dat aan Hake enig verwijt kan worden gemaakt.
De arbitragecommissie ontbindt de arbeidsovereenkomst per 30 juni 2012, onder toekenning aan Hake van een vergoeding van € 87.500,00 bruto, onder veroordeling van Emmen tot betaling van deze vergoeding aan Hake.

Oordeel staat HIER


Geen opmerkingen:

Een reactie posten