dinsdag 26 februari 2013

Arbitragecomissie KNVB: ontbinding arbeidsovereenkomst RKC en speler MeerburgRKC , heeft een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met speler Meerburg ingediend, gedateerd 22 januari 2013. RKC verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 februari 2013, althans met ingang van een zodanig op kortst mogelijke termijn gelegen tijdstip als de arbitragecommissie in goede justitie zal vernemen te behoren.en biedt in dit kader een vergoeding aan Meerburg aan van € 14.000,00 bruto, welk bedrag uiterlijk op 1 augustus 2013 zal worden uitbetaald.
RKC  stelt dat na tegenvallende resultaten van haar tweede team aan Meerburg te kennen is gegeven dat geen gebruik meer wordt gemaakt van zijn diensten, mede gezien het gewijzigd spelconcept waarvoor is gekozen.
RKC  stelt dat de hiervoor omschreven ontwikkeling c.q. verandering in omstandigheden niet aan Meerburg te wijten is. Meerburg heeft zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de arbeidsovereenkomst, immer naar behoren verricht.
Meerburg erkent de feitelijke gang van zaken, maar heeft zich met deze gang van zaken niet kunnen verenigen, waarop tussen partijen gesprekken hebben plaatsgevonden. Deze gesprekken hebben evenwel niet geleid tot een wijziging in het standpunt van RKC .
Uit overleg met de technische staf is gebleken dat er voor Meerburg geen toekomst meer is weggelegd bij RKC. Meerburg ervaart de opstelling van de technische staf als carrière- bedreigend en merkt nadrukkelijk op dat hem geen enkele blaam treft ter zake de zijdens RKC gewenste beëindiging van het dienstverband.

Vordering RKC
Het geschil in deze zaak spitst zich toe op de vraag of de omstandigheden zodanig zijn veranderd, dat deze een gewichtige reden in de zin van artikel 7: 685 BW opleveren en de arbeidsovereenkomst mitsdien dient te worden ontbonden, al dan niet onder toekenning van een vergoeding.

Oordeel arbitragecommissie
Uit de stellingen van partijen blijkt genoegzaam dat sprake is van een zodanige wijziging van omstandigheden, dat daarom het verzoek tot ontbinding voor toewijzing gereed ligt. Niet gebleken is dat Meerburg enig verwijt kan worden gemaakt.
Nu RKC  reeds een vergoeding heeft aangeboden van € 14.000,-- bruto en Meerburg zich ter zake heeft gerefereerd aan het oordeel van de arbitragecommissie en deze vergoeding de arbitragecommissie billijk voorkomt, kan aanstonds een eindbeslissing worden gegeven.
De arbitragecommissie ontbindt de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 februari 2013, onder toekenning aan Meerburg en ten laste van RKC van een vergoeding van € 14.000,00 bruto

Het oordeel staat HIER

Geen opmerkingen:

Een reactie posten